AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

PERSPECTIVA DE GENERE

El projecte inclou accions adreçades específicament a la inclusió de persones en situació de risc d'exclusió social, que promouen, i són en si mateixes, oportunitats per la seva participació a la comunitat i la millora de les seves relacions.
D'altra banda, és important esmentar que durant el passat any 2019 hem fet una  aposta molt important per obrir-nos al voluntariat inclusiu.

Així doncs, hem iniciat una col·laboració estreta amb diferents entitats i serveis com per exemple: La Fundació Joia (dedicada a la inserció social i sociolaboral de persones amb dificultats en l'àrea de salut mental), Femarec (dedicat a col·laborar amb persones en risc d'exclusió social), el Centre de Dia de Fonthonrada (dedicat a donar suport a persones en situació de precarietat econòmica i dificultats psicosocials) i la Fundació Sant Pere Claver (dedicada a diferents àmbits, entre ells les persones amb diversitat funcional) per acollir persones amb diferents perfils dins dels nostres projectes de voluntariat.

Per acabar, comentar també que en aquest sentit, formem part del grup de treball de voluntariat inclusiu impulsat per la Federació Catalana del Voluntariat Social, participant-t'hi de manera activa. 

Des del projecte Amb el voluntariat fem barri, incorporem la perspectiva de gènere al nostre projecte per combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat vers les identitats de gènere, els rols heteronormatius del masclisme i superar situacions de discriminació en la societat patriarcal actual. 

 

Creiem que un projecte amb perspectiva de gènere té en compte el gènere com a construcció social i un element constitutiu de les relacions i estructures socials que s'assenta en jerarquies imposades per discursos i ideologies hegemòniques que defineixen normes socials, estereotips i rols associats a la feminitat i a la masculinitat, els quals produeixen diferents formes estructurals de desigualtat i injustícia (Scott, 1996). Aquests discursos i ideologies estableixen també una correspondència estricta entre el sexe biològic i l’orientació sexual així com amb la identitat i l’expressió de gènere socialment esperada, ubicant fora de la ‘norma’ les persones amb identitats de gènere no normatives.

Pretenem que abordar el nostre projecte també des de una perspectiva de gènere millora la qualitat i la rellevància social del mateix. La perspectiva de gènere permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l'home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones. 

Concretament, busquem l'apoderament de les dones del barri, tant siguin usuàries del servei, voluntàries o veïnes.

D'altra banda, fem un gran esforç per utilitzar un llenguatge inclusió i respectuós amb el gènere.

Si aterrem la teoria, específicament s’han realitzat  o es pretenen realitzar les següents accions:

  • Formacions específiques a persones voluntàries per sensibilitzar en relació a les desigualtats  i les violències masclistes i de gènere, a través de les quals les persones voluntàries esdevenen agents de detecció de les violències en els diversos àmbits en els quals participen com a voluntàries.
  • Com la entitat (Coordinadora d’Entitats del Poble Sec) també incorpora la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els projectes de la seva àrea social els quals tots tenen persones voluntàries (Baixem al Carrer, Acompanyament a la Gent Gran, Pla d’Acollida i Espai de la infància).
  • Consciència de responsabilitat per part de les tècniques del projecte i de la junta directiva sobre la seva pròpia formació en l’àmbit del gènere.
  • El projecte pretén ser també agent sensibilitzador a nivell comunitari al Poble-sec per la sensibilització contra les violències masclistes i de gènere.

 

Scott, 1996 El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas Marta Compiladora. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México