AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

AVALUACIÓ

Amb el voluntariat fem barri, té un sistema d'autoavaluació continuat. Així ho permet el alt grau de flexibilitat i adaptabilitat del projecte. És per això que a través del traspàs constant que donen tots i totes les participants, el projecte es va readaptant per ser més eficient, efectiu, resolutiu i adaptat a les necessitats reals.

De la mateixa manera de cara al 2020 realitzarem un qüestionari d'avaluació. Treballem de manera coordinada amb universitats i serveis externs per garantir que els nostres resultats són reals.

Com hem comentat anteriorment el sistema d'autoavaluació continuat ens ha facilitat de manera espontània i natural la millora constant durant la posada en marxa del projecte. Tot i això comptem amb un pla d' avaluació per la millora continuada que es basa en reunions de valoració amb tots els agents participants (responsables de voluntariat i l'equip tècnic de les entitats així com persones voluntàries de les mateixes).

Els indicadors QUANTITATIUS tinguts en compte es concreten, al 2019, de la següent manera:

  • Número de formacions realitzades pels per les persones voluntàries: 3 formacions comentades anteriorment. 
  • Número de trobades de persones voluntàries anuals: 2 trobades de voluntariat.
  • Número d'entitats participants: 15 entitats participants
  • Número de voluntaris/es participants: 300 persones
  • Número d'entitats, associacions i serveis amb els que ens coordinem:20
  • Número de publicacions en premsa local i TV on surt informació del projecte: 2 publicacions al diari Zonasec.

I en relació als indicadors QUALITATIUS:

  • Nivell d'enfortiment dels vincles entre les persones voluntàries participants (mitjançant enquestes): la valoració d’aquest aspecte està previst pel present any 2020.
  • Nivell de sentiment de pertinença a un grup (mitjançant entrevistes i observació directe): la valoració d’aquest aspecte està previst per l’any 2020.