AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

INTRODUCCIÓ

El projecte, Amb el voluntariat fem barri neix al 2015, moment en que vam elaborar el nostre Pla de Voluntariat, inclòs en el marc de l'acció social i comunitària que duu a terme la Coordinadora d’ Entitats del Poble Sec, que és una Federació d’associacions i entitats sense ànim de lucre amb compromís social i cultural al barri del Poble-sec de Barcelona.

Els diferents projectes de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec adreçats a gent gran, adults/es, joves i infants es nodreixen de l'inestimable tasca de persones voluntàries fins al punt que, sense el seu suport, no es podrien dur a terme i, pel que fa a l’organització de l'entitat, la junta directiva està formada també per persones voluntàries. És a dir, el voluntariat forma part de l'essència de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, des de la seva coordinació fins a les accions concretes en els diferents projectes per a la millora de la qualitat de vida al barri, des de fa més de 10 anys.

D'altra banda, moltes de les més de 100 entitats federades a l'entitat també acullen voluntariat, i l'entitat recolza aquestes persones voluntàries perquè contribueixen a la millora de la nostra comunitat, oferint a les diferents entitats espais de trobada, debat, reflexió, formació i reconeixement, optimitzant recursos i sumant esforços, consolidant a l'hora un sentiment de pertinença al grup de persones voluntàries del Poble-sec, 

Dins aquest marc, neix el projecte Amb el voluntariat fem barri, ja que l’entitat acull voluntariat, des dels seus inicis i, pel que fa a l'acció social des de fa més de 10 anys, i  té la voluntat ferma de seguir acollint el voluntariat en l'àmbit de l’organització, entenent la tasca de les persones voluntàries com a inestimable i necessària per aconseguir els objectius i promoure els valors pels quals treballem.

Amb el projecte Amb el voluntariat fem barri, mostrem que la nostra intenció és crear sinèrgies i col·laboracions entre diferents entitats del barri que aposten pel voluntariat així com amb les mateixes persones voluntàries. L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones del barri del Poble-sec mitjançant el foment i la promoció del voluntariat.

Tal i com s’esmentava en línies anteriors, el voluntariat és imprescindible a la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec i al barri del Poble-sec. Actualment al barri hi ha diferents factors de risc social que considerem importants. Per exemple, l’arribada de persones menors d'edat no acompanyades, la gentrificació o la soledat percebuda per les persones grans i agreujada per les barreres arquitectòniques del mateix barri.

Entenem que la persona voluntària és aquella que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció solidària, altruista, sense rebre remuneració a canvi, en el marc d'una organització. El fet de realitzar voluntariat indica voluntarietat, acció i organització. El voluntariat no és una forma d’estar, sinó una forma de ser;

no és tracta sols de les hores que es dediquen a les diferents tasques, sinó d’estar atents i oberts solidàriament a la millora estructural de la societat en la qual vivim, a la lluita per un món més just, solidari, equitatiu i igualitari. Dins d'aquesta manera d'entendre la persona voluntària, la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec actualment acull diferents tipus de voluntariat:

- Social
- Cultural
- Educatiu i lleure
- Participació Ciutadana i Civisme
- Promoció de col·lectius.
- Promoció de l’economia social i solidària.
- Voluntariat inclusiu.

Dins de la Coordinadora considerem de vital importància poder oferir espais de reflexió sobre l'acció, i la formació dins de l’àmbit del voluntariat és doncs molt important, així com el reconeixement de la tasca voluntària, de manera que es fa palès en el Pla de Voluntariat de l'entitat, que hem anat millorant des del 2015,  d’acord amb la  LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
 
Tenint en compte aquest marc d’actuació,  i atenent a les raons que dóna M. E. Alfaro (1990) per justificar la formació de les persones voluntàries, és a dir, garantir la qualitat de la tasca i millorar les condicions de treball, tornem, en aquest cas, a la valoració de la qualitat i de l’eficàcia i estem parlant d’una formació específica que aporti estratègies.

Per l’altra banda, també justifiquem la necessitat de la formació per incrementar la motivació de la persona voluntària i afavorir la seva continuïtat a l’associació. Entenem la formació com un espai de reflexió.

Finalment, aclarir que tant a l'entitat com a les diferents associacions del barri hi ha una gran tipologia de voluntariat: voluntariat universitari, voluntariat jove, voluntariat de gent gran, voluntariat de persones nouvingudes,... I especialment, com s'explicarà posteriorment, la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec dóna especial importància al voluntariat inclusiu. (M. E. Alfaro (1990): "procesos prácticos del proceso de programación y evaluación". Documentació social. N. 81. Madrid). 

 CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS